Voorwaarden voor het toekennen van de vervangingspremie voor toestellen op gas

 1. Door Gas.be wordt een premie toegekend voor de vervanging van een toestel op gas dat vóór 1 januari 2000 in België is geïnstalleerd. Het te vervangen toestel is een centrale verwarmingsketel, een toestel voor de productie van warm water of een toestel voor individuele verwarming opgesteld in een residentieel gebouw (eengezinswoning, appartement of appartementsgebouw). De premie bedraagt:
  1. 500 euro voor een nieuw centraal verwarmingstoestel op gas met een maximaal nominaal vermogen van 70 kW (condensatieketel, gaswarmtepomp, condenserende warme lucht generator, hybride warmtepomp op gas, micro cogeneratie op gas). 5 euro extra per kW worden toegekend met een plafond van 2.500 euro per toestel (overeenkomstig met 470 kW);
  2. 200 euro voor een nieuw warmwatertoestel op gas voor de onmiddellijke productie van warm water of voor de opslag ervan;
  3. 150 euro voor een nieuw toestel voor individuele ruimteverwarming (kachel, convector of inbouwhaard op gas).
 2. Het beschikbare budget voor deze premies wordt jaarlijks vastgesteld en voor elk gebied dat door een distributienetwerkbeheerder wordt bediend. De premies worden toegekend totdat het budget is uitgeput.
  Bij het indienen van de premieaanvraag wordt het beschikbare budget gecontroleerd in functie van de postcode van de plaats van installatie en de distributienetbeheerder. Als er budget beschikbaar is, ontvangt de aanvrager een positief antwoord. Als het dossier niet binnen de toegewezen tijd wordt afgesloten (zie punt 8), behoudt Gas.be zich het recht voor om het dossier te sluiten en het beschikbare bedrag ter beschikking te stellen aan een andere aanvrager.
 3. Voor dezelfde site zijn twee opties voor het toekennen van premies mogelijk:
  1. ofwel wordt er een premie toegekend voor een centraal verwarmingstoestel en/of voor een warmwatertoestel ;
  2. ofwel wordt er een premie toegekend voor een toestel voor de productie van warm water en/of voor een maximum van 3 toestellen voor individuele ruimteverwarming (kachel, convector of haard).
   In het geval van centrale verwarming voor het geheel van een appartementsgebouw, wordt er een premie toegekend voor een maximum van twee nieuwe verwarmingstoestellen (cf. cascade-opstelling van twee verwarmingstoestellen).
 4. De aanvrager is een inwoner van België of een rechtspersoon die zijn hoofdkantoor heeft of in België actief is en eigenaar is van het te vervangen toestel, dat vóór 1 januari 2000 in zijn gebouw werd geïnstalleerd.
 5. De premie wordt binnen 30 dagen betaald zodra het dossier compleet en goedgekeurd is.
 6. Gas.be behoudt zich het recht om de geldigheid van de aanvraag te controleren, door de middelen die het nuttig acht, onder meer door een controle ter plaatse.
 7. Elke weigering van een van de middelen ter controle of vaststelling van fraude zal onmiddellijk leiden tot de annulering van het aanvraagdossier, en de aanvrager zal niet langer in aanmerking komen voor een dergelijke premie voor een periode van drie jaar.
 8. De premie kan worden gecumuleerd met regionale premies of belastingvoordelen die op federaal niveau worden toegekend.
 9. Gas.be behoudt zich het recht om dit reglement op elk moment te wijzigen. Het nieuwe reglement is echter alleen van toepassing op aanvragen die de volgende dag worden ingediend.
 10. Vragen over de voorwaarden voor het toekennen van de premie kunnen per post worden verstuurd naar Gas.be, Masuiplein 15, 1000 Brussel of via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Actievoorwaarden

 1. Het nieuwe toestel waarvoor de premie wordt aangevraagd moet CE goedgekeurd zijn voor de Belgische markt en op de markt worden gebracht door een fabrikant of een importeur met vertegenwoordiging in België.
 2. Het nieuwe toestel moet worden geïnstalleerd door een CERGA-installateur, of door een geautoriseerde installateur (m.a.w. die toegang heeft tot het beroep van installateur). In het laatste geval moet de aanvrager zijn nieuwe installatie laten controleren door een controle organisme die in België gecertificeerd is voor de veiligheid van installaties op gas.
 3. De premieaanvraag moet vóór de vervanging worden ingediend via deze website. Alle verplichte velden moeten worden ingevuld op straffe van nietigheid van het verzoek. De aanvrager moet via dezelfde link ook een foto verstrekken van het te vervangen toestel in de oorspronkelijke positie, met 1m ruimte rond het toestel, evenals het identificatieplaatje of enig ander document dat de ouderdom van het toestel bewijst.
 4. De aanvrager kan een premiebudget reserveren door een aanvraag in te dienen. Het dossier moet zo volledig mogelijk ingediend worden. Enkel de factuur en de foto van de nieuwe installatie mag ontbreken. Na goedkeuring van de reservatie krijgt de aanvrager 3 maanden de tijd om zijn dossier te vervolledigen.
 5. De installatie moet worden uitgevoerd en functioneren op gas binnen de 3 maanden volgend op de premieaanvraag, geldig ingediend via deze website.
 6. Het dossier voor de premieaanvraag moet compleet zijn, uiterlijk op het einde van de derde maand na de start van de aanvraag. Na deze termijn wordt de premieaanvraag verwijderd, het budget vrijgegeven en moet deze zo nodig opnieuw worden ingediend, met het risico dat het budget werd opgebruikt en er geen verdere actie kan worden ondernomen.
  Het dossier wordt als compleet beschouwd als het ten minste de volgende elementen bevat:De premieaanvraag
  1. De premieaanvraag
  2. Een foto van de situatie van het/de toestel(len)
  3. Een foto van de situatie met het/de nieuwe toestel(len)
  4. Een foto van het/de identificatieplaatje(s) of van eender welk document dat de ouderdom van het toestel bewijst (factuur, gebruiksaanwijzing); een attest van een technicus wordt niet als een bewijs beschouwd.
  5. De factuur van de installateur, opgesteld op naam van de aanvrager, met een expliciete vermelding van het/de nieuwe geïnstalleerde toestel(len).
  6. HIndien de installateur niet CERGA-gecertificeerd is, een certificaat van een gecertificeerde controle organisme in België op het gebied van veiligheid van installaties op gas.
  7. Het sloopattest van de oude toestellen.

 

Vraag premie aan